• home
 • privacyverklaring

Privacyverklaring

 

mei 2018
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Integraal Kankercentrum Nederland, Godebaldkwartier 419, 3511 DT Utrecht, verwerkt. De functionaris gegevensbescherming (fg) houdt toezicht op de verwerking van die gegevens en is te bereiken via fg@iknl.nl.


IKNL is in Nederland de organisatie die gegevens over kanker verzamelt en vastlegt. Wij analyseren de gegevens en vertalen die naar informatie. Met deze informatie werken we aan nieuwe manieren om kanker te voorkomen, vroeger te ontdekken en te genezen. Hierdoor worden behandelingen effectiever en verbetert de kwaliteit van leven (en sterven) van mensen met kanker. Dit doen we samen met artsen en onderzoekers, met wie we onze informatie delen.

Door de aard van ons werk hebben wij medische gegevens van u als patiënt of gegevens van u als zakelijke contact (bijv. omdat u arts bent, of een leverancier bent). IKNL respecteert en beschermt uw privacy. We verwerken uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Uw belang staat voorop!

Onze belofte aan u:
 • Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met de gegevens die wij verwerken en beveiligen deze goed.
 • Wij verwerken niet meer gegevens dan nodig.
 • Wij gebruiken de gegevens niet voor andere doelen dan waarvoor ze verzameld zijn
Deze privacyverklaring geeft inzicht in de wijze waarop wij (medische) gegevens van u verzamelen, beschermen, gebruiken en delen. Ook beschrijven we uw rechten.. IKNL kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. De actuele versie van de privacyverklaring staat altijd op onze website www.iknl.nl.

IKNL verwerkt persoonsgegevens volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere geldende wet- en regelgeving over de verwerking en de bescherming van persoonsgegevens die van toepassing is.

1. Gegevensverwerkingen binnen IKNL
2. Hoe beschermt IKNL uw gegevens?
3. Wie kunnen uw gegevens inzien?
4. Hoe lang bewaren we uw gegevens?
5. Informatie in detail over gegevensverwerkingen
6. Informatie in detail over gegevensverwerkingen in opdracht van anderen
7. Cookiebeleid
8. Uw rechten
9. Contact

1. Gegevensverwerkingen binnen IKNL
IKNL verwerkt mogelijk (medische) gegevens van u. Dat gebeurt:
 • bij het beheren van de Nederlandse Kankerregistratie (‘NKR’)
 • bij het uitvoeren van onderzoeken naar de kwaliteit van leven van (ex-)kankerpatiënten
 • bij het beheren van een databank waarin onze consulenten palliatieve zorg hun adviezen aan artsen en verpleegkundigen over specifieke patiënten vastleggen (Prado).
We verwerken ook gegevens van u als u een zakelijke relatie met ons hebt. Bijvoorbeeld omdat u:
 • een scholing bij ons volgt
 • een door ons georganiseerd congres bezoekt 
 • een folder bestelt 
 • leverancier bent
 • op een andere manier een zakelijke relatie met ons hebt (als onderzoeker of arts, samenwerkingspartner)
IKNL verwerkt ook persoonsgegevens in opdracht van anderen (IKNL is dan ‘verwerker’).
 • Bij het ondersteunen van (externe) onderzoeksgroepen en ziekenhuizen die klinische studies uitvoeren.
 • Bij het ondersteunen van (externe) onderzoeksgroepen die kwaliteit van leven onderzoek willen uitvoeren.  
Hierover hebben we in hoofdstuk 6 meer detailinformatie opgenomen.

1.1 Hoe verzamelen we de gegevens?
Afhankelijk van het doel komen we op verschillende manieren aan de gegevens:
 • Wij krijgen deze van organisaties waar wij mee samenwerken.
 • We hebben toegang tot systemen van organisaties waar wij mee samenwerken en halen daar zelf de relevante gegevens uit. 
 • Personen van buiten IKNL vullen zelf gegevens in, in systemen die wij ter beschikking stellen.
1.2 Wat doet IKNL met de gegevens?
We verzamelen, leggen vast, ordenen, sorteren en coderen, werken gegevens bij, koppelen en bewaren of verwijderen gegevens. We raadplegen de verzameling, we verstrekken gegevens of maken ze toegankelijk. We analyseren de gegevens statistisch.

Terug naar index

2. Hoe beschermt IKNL uw gegevens?
We verwerken uw gegevens veilig en in overeenstemming met ons beleid en de wet- en regelgeving. We beschermen uw persoonsgegevens tegen verlies, misbruik, aanpassing, openbaarmaking, vernietiging, diefstal en ongeautoriseerde toegang of verwerking doordat we diverse technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen hebben.

In onze organisatie besteden we regelmatig aandacht aan het belang van gegevensbescherming en informatiebeveiliging, we trainen (nieuwe) medewerkers hierin. Alle medewerkers van IKNL hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. IKNL voert een actief beleid met betrekking tot het melden van informatiebeveiligingsincidenten.

Technische maatregelen die we hebben getroffen zijn bijvoorbeeld data-encryptie, uitgebreide toegangsbeveiliging door middel van 2-factor authenticatie en beveiliging van servers.
We zijn gecertificeerd voor de NEN7510 (= de informatiebeveiligingsnorm in de zorg).
Alleen als het noodzakelijk is voor het doel waarvoor we de gegevens verzameld hebben, geven we medewerkers van IKNL toegang tot uw gegevens.

Met externen die gegevens voor ons verwerken, sluiten we verwerkersovereenkomsten. Hierin spreken we af wat wel en niet mag, wie toegang heeft en hoe de gegevens beveiligd moeten zijn. Ook maken we afspraken met externen over goede technische beveiligingsmaatregelen in overeenstemming met de NEN7510. Al onze gegevens zijn opgeslagen op servers die in de Europese Unie staan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming via fg@iknl.nl.

Terug naar index

3. Wie kunnen uw gegevens inzien?
Alleen medewerkers van IKNL die daartoe bevoegd zijn, hebben toegang tot uw gegevens en kunnen uw gegevens inzien. Als dit kan, worden gegevens gecodeerd verwerkt; dit betekent dat gegevens die herleidbaar zijn naar u, vervangen zijn door een code. Zo kan de medewerker niet zien van wie de gegevens zijn. Alle medewerkers van IKNL hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.

4. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens niet langer dan volgens de wet mag en noodzakelijk is voor het doel waarvoor we uw gegevens verwerken. De bewaarperiode verschilt per doel. Voor de NKR geldt als gevolg van de doelstelling van de NKR, dat gegevens die daarin zijn opgeslagen, bewaard blijven zolang de NKR bestaat (zie voor uitleg over de NKR hoofdstuk 5.1). De gegevens bij klinische studies worden bijvoorbeeld tot 15 jaar na afloop van de studie bewaard.

Terug naar index

5. Informatie in detail over gegevensverwerkingen
Hieronder beschrijven we in meer detail de gegevensverwerkingen en geven we antwoord op de volgende vragen:
 • Met welk doel verzamelen we de gegevens?
 • Welke gegevens verzamelen we?
 • Waar komen de gegevens vandaan?
 • Wie kan de gegevens inzien?
 • Wat is de wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking?
 • Aan wie verstrekken we de gegevens?

Terug naar index

5.1 Nederlandse kankerregistratie (NKR)

5.1.1 Met welk doel verzamelen we de gegevens?

De gegevens in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) worden in het belang van de volksgezondheid gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek op het gebied van kanker. Zo krijgen we een beter inzicht in de ziekte en behandeling van kanker, waardoor de zorg voor mensen met kanker verbeterd kan worden.

5.1.2 Welke gegevens verzamelen we?
In de NKR verzamelen we gegevens van patiënten met kanker:
 • Gegevens van de patiënt, zoals naam, geboortedatum en geslacht.
 • De naam van het ziekenhuis waar de diagnose is gesteld en de behandeling plaatsvindt.
 • Gegevens over de ziekte, zoals de datum van diagnose, het type kanker en het stadium van de ziekte. 
 • Informatie over diagnostiek en erfelijkheid. 
 • Informatie over de behandeling.
Op de website www.cijfersoverkanker.nl staat een uitgebreidere beschrijving van de hierboven genoemde gegevens.

5.1.3 Waar komen de gegevens vandaan?
Artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis leggen gegevens vast in een medisch dossier. Dit is verplicht volgens de wet. Elk ziekenhuis heeft met IKNL afgesproken om IKNL te informeren over patiënten die in hun ziekenhuis de diagnose kanker hebben gekregen. Dit doen zij via een automatisch signaal vanuit een andere databank (bijvoorbeeld de pathologiedatabank en de landelijke medische registratie). Het ziekenhuis heeft afgesproken dat daartoe bevoegde medewerkers van IKNL, de datamanagers, medische dossiers mogen inkijken. Zij mogen bepaalde gegevens uit het medisch dossier vastleggen in de NKR. Uit de Basisregistratie Personen (BRP) verkrijgt IKNL eventuele andere gegevens die nodig zijn.

5.1.4 Wie kan de gegevens inzien?
Alleen bevoegde medewerkers van IKNL (de datamanagers en data-analisten) kunnen persoonsgegevens in de NKR inzien. Andere daartoe bevoegde onderzoekers van IKNL kunnen alleen gecodeerde gegevens in de NKR inzien. Gecodeerde gegevens zijn niet direct naar een persoon te herleiden. Zij zien dus niet van wie de gegevens zijn.

5.1.5 Wat is de wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking?
De wettelijke grondslag voor het verzamelen van de gegevens in de NKR is wetenschappelijk onderzoek en statistiek in het belang van de volksgezondheid, waarbij het vragen van toestemming om meerdere redenen niet mogelijk of passend is’. Het door IKNL nagestreefde algemene belang (het stimuleren van onderzoek naar kanker om de zorg voor patiënten met kanker te verbeteren) vormt de grondslag voor de gegevensverwerking in de NKR.

5.1.6 Aan wie verstrekken we de gegevens?
De NKR is dé bron voor epidemiologisch onderzoek, klinische studies en voor onderzoek naar de kwaliteit van zorg. IKNL publiceert regelmatig overzichten op basis van de gegevens uit de kankerregistratie. Iedereen kan deze bekijken op www.cijfersoverkanker.nl. Deze overzichten zijn volledig anoniem; ze bevatten geen persoonsgegevens.

Gegevens uit de NKR worden verstrekt aan:

•  Behandelaars en ziekenhuizen
Behandelaars kunnen gegevens over patiënten opvragen waarvan ze zelf de behandelaar zijn (hun eigen patiënten). Dit kunnen ook tot een persoon herleidbare gegevens zijn, mits aangevraagd door de eigen behandelaar).

•   Derden
Artsen, onderzoekers of beleidsmakers in ziekenhuizen, zorgverzekeraars, farmaceutische bedrijven, overheidsinstanties, wetenschappelijke verenigingen of beroepsverenigingen die gegevens uit de NKR willen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek, kunnen hiervoor een aanvraag indienen. Aanvragers ontvangen de gegevens zonder dat zichtbaar is van welke personen de gegevens afkomstig zijn. De onderzoekers die gegevens aanvragen kunnen zich ook in andere landen van de Europese Unie bevinden. Soms is het voor een wetenschappelijk onderzoek nodig om de gegevens van de NKR te combineren met gegevens uit andere registraties.

•   Internationale samenwerkingspartners
IKNL verstrekt informatie op basis van gegevens uit de NKR aan de Europese databank van de European Network of Cancer Registries (ENCR) en de International Agency for Research on Cancer (IARC).

We verstrekken de gegevens uit de NKR niet zomaar. Een onafhankelijke commissie, de Commissie van Toezicht van de NKR, bewaakt de privacy van patiënten. Zij beoordelen of gegevens verstrekt mogen worden voor dat specifieke doel en vragen soms om speciale (veiligheids)maatregelen. Patiënten zijn vertegenwoordigd in deze commissie. Met de ontvangers van de gegevens maken we afspraken over hoe zij met de gegevens moeten omgaan.   

Terug naar index

5.2 Onderzoek naar kwaliteit van leven

5.2.1 Met welk doel verzamelen we de gegevens?

IKNL doet onderzoek naar de kwaliteit van leven van (ex-)kankerpatiënten. We verwerken contactgegevens van personen die willen deelnemen aan een onderzoek (studie). We nodigen deelnemers daarna uit om vragenlijsten in te vullen en deze terug te sturen. We verwerken de ingevulde vragenlijsten in een databank en we analyseren de uitkomsten.

5.2.2 Welke gegevens verzamelen we?

Voor de onderzoeken naar kwaliteit van leven van (ex-)kankerpatiënten verzamelen we:
•    contactgegevens van de deelnemer en de naam van de studie waaraan wordt deelgenomen.
•    gegevens over de kwaliteit van leven van de deelnemer (uit de ingevulde vragenlijsten). Dit kunnen gegevens over het dagelijks functioneren en het omgaan met de ziekte zijn, en medische of andere bijzondere persoonsgegevens.

5.2.3 Waar komen de gegevens vandaan?
De contactgegevens worden verkregen via het ziekenhuis wanneer iemand gaat deelnemen aan een studie. De deelnemer geeft op dat moment toestemming voor het gebruik van de contactgegevens. De vragenlijsten worden door de deelnemers zelf ingevuld.

5.2.4 Wie kan de gegevens inzien?
Alleen bevoegde medewerkers van IKNL, die belast zijn met de organisatie van studies, kunnen contactgegevens van de deelnemers inzien. Zij sturen daarmee bijvoorbeeld de vragenlijsten naar de deelnemers. De ingevulde vragenlijsten worden verwerkt in een aparte databank en zijn gecodeerd (niet herleidbaar naar een persoon). De medewerker van IKNL die bevoegd is deze gegevens in te zien, weet niet van wie de antwoorden afkomstig zijn.

5.2.5 Wat is de wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking?
De wettelijke grondslag voor het verzamelen van de gegevens in het kader van wetenschappelijk onderzoek naar kwaliteit van leven vormt  de expliciete toestemming die de deelnemer aan een studie heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens.

5.2.6 Aan wie verstrekken we de gegevens?
De gegevens verzamelen we voor studies naar de kwaliteit van leven van (ex-)kankerpatiënten. De onderzoeker van de studie ontvangt de gegevens altijd zonder dat zichtbaar is van welke personen de gegevens afkomstig zijn. De onderzoeker kan zich in een ander land binnen de Europese Unie bevinden.  

Terug naar index

5.3 Ondersteuning van de dienst consultatie palliatieve zorg

5.3.1 Met welk doel verzamelen we de gegevens?

Niet alle artsen en verpleegkundigen (hulpverleners) hebben specialistische kennis over en ervaring met palliatieve zorg. Daarom zorgt IKNL in opdracht van het ministerie van VWS voor een landelijk dekkend netwerk van consultatieteams palliatieve zorg. Consulenten adviseren hulpverleners (=consultvrager) op hun verzoek over de palliatieve behandeling van een patiënt. De consulenten zijn artsen en verpleegkundigen die door hun opleiding en ervaring gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg. Zij voldoen aan vastgestelde criteria met betrekking tot opleiding, ervaring, competenties en beschikbaarheid. Voor het kunnen uitvoeren van deze consulten is het nodig dat bepaalde gegevens van de consulent, de consultvrager en de patiënt worden vastgelegd. IKNL beheert dit systeem (Prado) waarin de adviezen en overige activiteiten van de consulenten palliatieve zorg worden vastgelegd.

Het doel van het systeem is:
 • Het schriftelijk vastleggen van de verantwoording van de gegeven adviezen.
 • Het waarborgen van de continuïteit in de advisering bij opeenvolgende consultvragen over dezelfde patiënt.
 • Het vastleggen van de tijdsbesteding van de consulenten, zodat zij een financiële vergoeding voor hun werk kunnen ontvangen.
 • Het mogelijk maken van intercollegiale toetsing en verbetering van de kwaliteit van zorg.
 • Het mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek en statistiek.
    
5.3.2 Welke gegevens verzamelen we?
 • Naam, functie, e-mailadres en telefoonnummer van de consulent.
 • Het advies (inclusief datum en tijdstip) dat door de consulent is gegeven.
 • Naam, functie, plaatsnaam, e-mailadres en telefoonnummer van de consultvrager (hulpverlener).
 • De hulpvraag (inclusief datum en tijdstip) die door de consultvrager is gesteld.
 • Naam en contactgegevens van eventuele overige bij de hulpvraag betrokken (medische) hulpverleners.
 • NAW-gegevens van de patiënt; naam, geboortedatum, geslacht en soort verblijfplaats (bijv. hospice, thuis of ziekenhuis). De gegevens zijn nodig voor minimale identificatie door de consulent.
 • Medische gegevens van de patiënt; zoals diagnose en andere gegevens over de ziekte van de patiënt. Huidige klachten en behandeling voor zover relevant voor de hulpvraag van de consultvrager.
   
5.3.3 Waar komen de gegevens vandaan?
 • De gegevens van de consulent worden door IKNL ingevoerd na het afsluiten van het contract met een arts of verpleegkundige die als consulent palliatieve zorg gaat werken.
 • De gegevens van de consultvrager en de patiënt over wie de hulpvraag gaat, worden door de consulent tijdens en/of na het consultgesprek ingevuld. 
 • De consulent vult de gegevens over tijdsbesteding aan activiteiten die hij vergoed krijgt, zelf in.
    
5.3.4 Wie kan de gegevens inzien?
Bevoegde medewerkers van IKNL die betrokken zijn bij de organisatie en facturatie van de consulentdiensten hebben toegang tot persoonsgegevens van consulenten.
De gegevens van de consultvrager, de hulpvraag en de patiëntgegevens zijn uitsluitend inzichtelijk voor bevoegde IKNL-medewerkers die betrokken zijn bíj, of de consulenten die diensten draaien vóor, het betreffende consultatieteam dat het consult gaf.
Niet tot de patiënt herleidbare gegevens zijn inzichtelijk voor door IKNL bevoegde onderzoekers die medewerker zijn van IKNL.

5.3.5 Wat is de wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking?
In de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) is vastgelegd dat een hulpverlener (arts) zonder toestemming inlichtingen over de patiënt mag verstrekken aan degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst. Daarbij kan worden gedacht aan een collega-vakgenoot (de consulent) die door de hulpverlener wordt geraadpleegd met het oog op de behandeling van de patiënt.  Voor het doorbreken van zijn beroepsgeheim ligt voor de consultvrager derhalve een wettelijke grondslag.
IKNL heeft mede op nadrukkelijk verzoek van het ministerie van VWS het systeem ontwikkeld, waarmee de verwerking van de palliatieve consulten plaatsvindt. Naast het mogelijk maken van deze consultdiensten in Nederland beoogt IKNL met de gegevens die worden verwerkt ook wetenschappelijk onderzoek en statistiek uit te voeren. Het door IKNL nagestreefde belang ‘het stimuleren van onderzoek naar  palliatieve zorg) rechtvaardigt de gegevensverwerking in Prado.
Het verwerken van de gegevens tot geanonimiseerde consultverslagen en rapportages zijn verdere verwerkingen die verenigbaar zijn met het doel waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld.

5.3.6 Aan wie verstrekken we de gegevens?
IKNL verwerkt samengevoegde (niet tot de patiënt herleidbare) gegevens in statistische rapportages ter monitoring of verantwoording van de diensten of voor wetenschappelijk onderzoek naar palliatieve zorg. Deze rapportages zijn voor een specifieke doelgroep (bijvoorbeeld de subsidieverstrekker, het consultatieteam) of openbaar (jaarverslag).

Terug naar index

5.4 Onderhouden zakelijke relaties

5.4.1 Met welk doel verzamelen we de gegevens?

We verwerken persoonsgegevens van al onze zakelijke relaties. U bent ‘zakelijke relatie’ als u:
 • een opleiding bij ons volgt
 • een door ons georganiseerd congres bezoekt 
 • een dienst of een product afneemt
 • ons een dienst of product levert
 • met ons samenwerkt 
 • zich heeft ingeschreven voor een nieuwbrief
We gebruiken persoonsgegevens of bedrijfsgegevens voor:
 • de uitvoering of levering van onze diensten en producten (bijv. een bestelde publicatie, een gegevensaanvraag, deelname aan een cursus of congres) en verdere afhandeling hiervan (verzenden van de bijbehorende factuur)
 • de inkoop van diensten en producten van leveranciers (bijv. het plaatsen van een inkooporder) en de verdere afhandeling hiervan (betalen van de factuur
 • het onderhouden van contact
 • het sturen van informatie over (de diensten van) IKNL (brieven, e-mailnieuwsbrieven, uitnodigingen voor bijeenkomsten, vergaderingen of scholingen)
5.4.2 Welke gegevens verzamelen we?
Persoonsgegevens, zoals:
 • contactgegevens: naam, geslacht, e-mailadres, functie, telefoonnummer en adresgegevens (bij voorkeur van de werkgever; privégegevens alleen op verzoek van de relatie)
 • geboortedatum en BIG-nummer (voor accreditatie en bewijs van deelname scholingen)
 • betaalgegevens
Informatie (historisch) over:
 • deelname aan scholingen of congressen
 • bestelhistorie van de webshop op www.iknl.nl
 • correspondentie aan of van onze relaties
 • gespreksverslagen en gesprekshistorie van overleg met onze relaties
 • verzonden facturen
 • ontvangen facturen
5.4.3 Waar komen de gegevens vandaan?
De gegevens heeft de relatie zelf aan ons beschikbaar gesteld:
 • tijdens contactmomenten met onze medewerkers (bijvoorbeeld bij het aangaan van een contract)
 • tijdens het bestellen van een product in onze webshop
 • door aanmelding voor een van onze werkgroepen, netwerken, opleidingen, congressen
 • door aanmelding voor een van onze nieuwsbrieven
5.4.4 Wie kan de gegevens inzien?
Medewerkers van IKNL die daartoe bevoegd zijn, bijvoorbeeld omdat zij de financiële administratie verzorgen, contact hebben met een relatie of verantwoordelijk zijn voor het versturen van de nieuwsbrieven.

5.4.5 Wat is de wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking?
De grondslag voor deze gegevensverwerking is veelal gelegen in de nadrukkelijke toestemming van de betrokkene. Ook kan de verwerking noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is.  

5.4.6 Aan wie verstrekken we de gegevens?
IKNL verstrekt in beginsel de gegevens niet aan derden en niet zonder toestemming van de relatie. IKNL verstrekt gegevens alleen aan derden indien dat noodzakelijk is om aan zijn verplichtingen tegenover de relatie te kunnen voldoen. IKNL kan op grond van de wet soms verplicht worden om de gegevens aan derden te verstrekken (bijv. de Belastingdienst). Tot slot kan verstrekking van gegevens aan derden plaatsvinden indien het noodzakelijk is om onze rechten, eigendommen of veiligheid te beschermen. Vanzelfsprekend gebeurt verstrekking in dat geval altijd binnen het kader van wet- en regelgeving.

Terug naar index

6. Informatie in detail over gegevensverwerkingen in opdracht van anderen
IKNL verwerkt ook gegevens in opdracht van anderen. IKNL is dan geen verwerkingsverantwoordelijke, maar verwerker. Hieronder beschrijven we in meer detail die gegevensverwerkingen en geven we antwoord op de volgende vragen:
 • Met welk doel verzamelen we de gegevens?
 • Welke gegevens verzamelen we?
 • Waar komen de gegevens vandaan?
 • Wie kan de gegevens inzien?
 • Wat is de wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking?
 • Aan wie verstrekken we de gegevens?

Terug naar index

6.1 Ondersteuning bij klinische studies

6.1.1 Met welk doel verzamelen we?

Het trialbureau van IKNL ondersteunt externe onderzoeksgroepen en medisch specialisten bij het opzetten en uitvoeren van klinische studies (trials) bij kanker en palliatieve zorg. In een studie wordt bijvoorbeeld een nieuwe behandeling vergeleken met een bestaande behandeling. Het protocol (de werkwijze) van een studie moet eerst zijn goedgekeurd. IKNL zorgt in opdracht van de onderzoekers en medisch specialisten daarna onder andere voor het verzamelen van medische gegevens van de deelnemers aan de studie in de betreffende studiedatabank.

6.1.2 Welke gegevens verzamelen we?
Bij de ondersteuning van klinische trials verzamelen we gegevens van deelnemers aan de studie zoals bepaald door de opdrachtgever:
 • Gegevens van de patiënt, zoals naam, geboortedatum en geslacht.
 • De naam van het ziekenhuis waar uw diagnose is gesteld en behandeling plaatsvindt.
 • Gegevens over de ziekte, zoals de datum van diagnose, het type kanker en het stadium van de ziekte.
 • Informatie over diagnostiek en erfelijkheid.
 • Informatie over de behandeling.
Vooraf heeft de verantwoordelijke onderzoeker vastgesteld welke gegevens verzameld moeten worden. Dit verschilt per klinische studie.

6.1.3 Waar komen de gegevens vandaan?
Patiënten geven toestemming aan hun arts voor deelname aan een klinische studie (via een zogenaamd ‘informed consent’ formulier). Artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis leggen gegevens van patiënten vast in een medisch dossier. Elk ziekenhuis geeft bevoegde medewerkers van IKNL, de datamanagers, toestemming om het medisch dossier te mogen inkijken en gegevens van de deelnemers aan de studie vast te leggen in de studiedatabank.
Indien IKNL ook de registratie en randomisatie van patiënten uitvoert voor de studie, dan melden artsen patiënten bij IKNL aan als deelnemer aan de studie. Het daarvoor gebruikte formulier bevat persoonsgegevens, waarmee onze medewerkers de patiënt in de studie registeren, aan een studie-arm toewijzen (randomiseren) en ervoor zorgen dat het verzamelen van de gegevens van die patiënt in het ziekenhuis van start gaat.

6.1.4 Wie kan de gegevens inzien?
Alleen bevoegde medewerkers van IKNL (datamanagers) kunnen persoonsgegevens van deelnemers aan de studie, inzien. Gecodeerde (=niet herleidbaar naar een persoon) gegevens kunnen ook door andere, bevoegde medewerkers van IKNL worden ingezien; bijvoorbeeld om de controleren of alle studiegegevens correct zijn ingevuld.

6.1.5 Wat is de wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking?
IKNL is voor de werkzaamheden rondom klinische trials niet de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ maar de ‘verwerker’. IKNL verwerkt de gegevens alleen voor de verwerkingsverantwoordelijke (zorgaanbieder). IKNL sluit hiervoor met de betrokken zorgaanbieder passende (verwerkers)overeenkomsten.

De wettelijke grondslag voor het verzamelen van de gegevens voor klinische trials vormtde nadrukkelijke toestemming die deelnemers aan een studie aan de zorgaanbieder geven.  

6.1.6 Aan wie verstrekken we de gegevens?
De gegevens die we verzamelen voor een klinische studie kunnen alleen in opdracht van de onderzoeker (de opdrachtgever) aan derden worden verstrekt.

Terug naar index

6.2 Ondersteunen kwaliteit van leven onderzoeken

6.2.1 Met welk doel verzamelen we gegevens?

IKNL ondersteunt externe onderzoeksgroepen bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar kwaliteit van leven. IKNL verwerkt de aanmelding van deelnemers aan de studie. We nodigen deelnemers daarna uit om vragenlijsten in te vullen en deze terug te sturen. We verwerken de ingevulde vragenlijsten in een databank en versturen de gegevens aan de opdrachtgever.

6.2.2 Welke gegevens verzamelen we?
Voor de onderzoeken naar kwaliteit van leven van (ex-)kankerpatiënten verzamelen we:
 • contactgegevens van de deelnemer en de naam van de studie waaraan wordt deelgenomen.
 • gegevens over de kwaliteit van leven van de deelnemer (uit de ingevulde vragenlijsten). Dit kunnen gegevens over het dagelijks functioneren en het omgaan met de ziekte zijn, en medische of andere bijzondere persoonsgegevens.
6.2.3 Waar komen de gegevens vandaan?
De contactgegevens worden verkregen wanneer iemand gaat deelnemen aan een studie. De deelnemer geeft op dat moment toestemming voor het gebruik van de contactgegevens. De vragenlijsten worden door de deelnemers zelf ingevuld.

6.2.4 Wie kan de gegevens inzien?
Alleen bevoegde medewerkers van IKNL, die belast zijn met de organisatie van de studies, kunnen contactgegevens van de deelnemers inzien. Zij sturen daarmee bijvoorbeeld de vragenlijsten naar de deelnemers. De ingevulde vragenlijsten worden verwerkt in een aparte databank en zijn gecodeerd (niet herleidbaar naar een persoon). De medewerker van IKNL die bevoegd is deze gegevens in te zien, weet niet van wie de antwoorden afkomstig zijn.

6.2.5 Wat is de wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking?
IKNL is voor deze gegevensverwerking de ‘verwerker’. IKNL verwerkt de gegevens voor de opdrachtgever.  IKNL sluit hierover met de betrokken opdrachtgever (verwerkers)overeenkomsten.

De wettelijke grondslag voor het verzamelen van de gegevens in het kader van wetenschappelijk onderzoek naar kwaliteit van leven is de nadrukkelijke toestemming die de deelnemer aan de studie heeft gegeven.

6.2.6 Aan wie verstrekken we deze gegevens?
De gegevens verstrekken we alleen op verzoek van de opdrachtgever aan derden.

Terug naar index

7. Cookiebeleid
De websites en apps van IKNL gebruiken cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die op uw computer worden opgeslagen. We gebruiken verschillende soorten cookies:
 • Sessiecookies die nodig zijn om de website of de app goed te laten werken.
 • Permanente cookies om onze sites en apps aan uw voorkeuren aan te passen.
 • Analytische cookies om inzicht te krijgen in het aantal bezoekers en het gedrag van bezoekers op de websites en apps gebruiken. IKNL maakt gebruik van Google Analytics.
 • Externe cookies van LinkedIn en Twitter om direct vanaf onze sites LinkedIn of Twitter te benaderen.
In ons Cookiebeleid leest u meer over het gebruik van cookies door IKNL.

8. Uw rechten
Als wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons. U heeft verder het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar fg@iknl.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Hoe u een veilige kopie maak leest u op de website van de Rijksoverheid. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, in ieder geval binnen vier weken.

We benadrukken dat het gebruik van bovenstaande rechten alleen gevolgen kunnen hebben voor de toekomst; we kunnen gegevens niet uit bestaande onderzoeken verwijderen. Verwerkingen die al hebben plaatsgevonden, inclusief verstrekking aan derden, kunnen we niet ongedaan maken.

9. Contact
Als u niet tevreden bent over de wijze waarop IKNL omgaat met uw persoonsgegevens, of vragen of klachten hierover heeft, neemt u dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming via fg@iknl.nl. Ook kunt u hierover contact opnemen met de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.